Xem trước phim Alpha

Xem trước các bài chia sẻ, video huấn luyện và công cụ hỗ trợ ở phía dưới để tìm ra loạt phim phù hợp nhất cho khán giả của bạn. Để tải xuống tất cả các video Alpha và các tài liệu bổ trợ, hãy đăng ký khóa Alpha ngay hôm nay.

Loạt phim Alpha Giới Trẻ

Loạt phim Alpha Giới Trẻ mới đã được thực hiện lại phù hợp với văn hóa giới trẻ ngày nay. Qua 13 tập phim được quay tại Vancouver, London, Paris, Rome, Israel, và nhiều địa điểm tuyệt vời khác nhau, loạt phim Alpha giới trẻ giúp thế hệ mới khám phá các câu hỏi giá trị về đời sống, đức tin và Chúa. Loạt phim đưa ra những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh, câu hỏi và các chủ đề thảo luận trong các tập phim để kết nối với giới trẻ, giúp họ nghĩ về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ khi họ thảo luận với bạn bè của mình và những người hướng dẫn.
  • 9 Tuần
  • 13 video
  • Được dịch ra 6 ngôn ngữ

Alpha Thanh Tráng Niên

Loạt film Alpha được thiết kế cho đối tượng khán giả hiện nay. Phim đươc quay ở nhiều nơi trên thế giới, và có nhiều bài phỏng vấn với những lãnh đạo tầm quốc tế và các câu chuyện truyền cảm hứng. Hãy cùng hai người dẫn chính là Toby và Gemma cùng Nicky Gumbel để chía sẻ về nền tảng căn bản của niềm tin Cơ Đốc..
  • 16 video
  • 9-11 Tuần
  • Được dịch ra 61 ngôn ngữ

Tìm hiểu thêm

Tìm một khóa Alpha

Tham dự một khóa Alpha gần bạn

Tìm một khóa Alpha

Chạy Alpha

Bắt đầu chạy một khóa Alpha

Chạy Alpha

Dâng hiến cho Alpha

Giúp chúng tôi hỗ trợ nhiều hội thánh hơn

Dâng cho Alpha

Skip to content