Liên lạc với chúng tôi

Huấn luyện bằng các ngôn ngữ khác

Nếu bạn muốn tham dự huấn luyện Alpha bằng các ngôn ngữ khác, hãy liên lạc với văn phòng Alpha tại các quốc gia như sau:

Can’t find your region?

Contact us and we’ll connect you with your local Alpha.

Explore More

Find an Alpha

Find an Alpha near you

Find an Alpha

Run Alpha

Get started to run an Alpha

Run Alpha

Donate to Alpha

Help us to support more churches

Donate to Alpha

Skip to content