Let’s make Jesus’ last command our first priority

Go and make disciples

We’re here to help

MyAlpha is your online access to the Alpha learning centre, and planning tool, team training, and series material. It’s a free resource to support you through your entire Alpha experience.

Điều tôi thích về Alpha là nó không phải là một công thức, nhưng nó tạo ra một cộng đồng, ngồi cùng nhau, xoay quanh Phúc Âm của Chúa Giê-su và sự cởi mở đối với Thánh Linh.

John Mark Comer,
Mục sư, Hội thánh Bridgetown

Loạt phim Alpha giới trẻ là một trong những tài liệu tuyệt vời nhất tôi  đã từng biết trong nhiều năm. Thực sự dễ sử dụng,rõ ràng, vui nhộn và sâu sắc. Tôi thực sự không biết nói gì hơn để giới thiệu một công cụ tuyệt vời như thế này để vươn tới người trẻ qua Phúc Âm của Chúa Giê-su.

Mike Pilavachi,
Người sáng lập và lãnh đạo tại Soul Survivor

Tôi thực sự trân trọng tinh thần hiệp nhất của Alpha: không có áp lực để người ta phải vào một hệ phái nào, đơn thuần là đi theo Chúa Giê-su.

Cha Raniero Cantalamessa,
Giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng

Learning Centre

The Alpha Learning Centre contains a series of videos and articles that will equip you to effectively run an Alpha in your context. These videos and articles are divided into learning modules covering the best practices of running Alpha, so that you’re set up to succeed.

Management and Planning Tool

The Management and Planning Tool helps you schedule your team training, Alpha sessions, and your Alpha time away. From this tool, you can also invite your team to the digital platform, and access all the promotional materials for your Alpha. You can also publish your Alpha so that people can find you.

Team Training

3 team training sessions in video format cover the Essentials, Small Groups, and Prayer Ministry so that your team is effectively trained and equipped for their different roles.

Series Material

In Materials, you can download all the video sessions and scripts for the Alpha Film Series and the Alpha Youth Series. Along with the sessions, there are downloadable discussion guides for your Alpha team and guests.

We’ve created resources to help you along every step of the way.

Khám phá thêm

Alpha Online

Tìm hiểu thêm về Alpha Online

Alpha Online

Về Alpha

Đọc thêm các lời chứng Alpha

Về Alpha

Lời chứng Alpha

Xem các lời chứng

Lời chứng Alpha

Skip to content