Loạt Phim Alpha Thanh Niên

Tập 6 Tại sao đọc Kinh thánh và đọc như thế nào?

12 tập phim đã được trình chiếu trên khắp thế giới, được thiết kế để gắn kết các sinh viên và người trẻ tuổi vào các cuộc đối thoại về đức tin, về đời sồng và về Chúa Giê-xu.

Tập 6 Tại sao đọc Kinh thánh và đọc như thế nào?
Tập 6 Tại sao đọc Kinh thánh và đọc như thế nào?

Loạt Phim Alpha Thanh Niên

Tập 6 Tại sao đọc Kinh thánh và đọc như thế nào?

12 tập phim đã được trình chiếu trên khắp thế giới, được thiết kế để gắn kết các sinh viên và người trẻ tuổi vào các cuộc đối thoại về đức tin, về đời sồng và về Chúa Giê-xu.

Watch series >

Want to find an Alpha near you

Try Alpha

Learn how to run Alpha

Learn how