Giám mục Xavier Novell

Giám mục Xavier Novell

Gần đây các Cha Xứ đã mời chúng tôi đi ra và mang tin mừng của Phúc Âm đến cho tất cả mọi người.

Solsona, Tây Ban Nha

Giám mục Xavier Novel của giáo phận Solsona, Tây Ban Nha chia sẻ niềm khao khát truyền bá Phúc Âm và nói chuyện về việc tổ chức Alpha tại tư thất của Tổng Giám mục ở Solsona. Hãy xem câu chuyện của ông để khám phá ra sức ảnh hưởng của Alpha đối với giáo phận này.

I'm ready to run Alpha

Get Started

Find out more about Alpha

Learn more