Câu chuyện của Maria

Câu chuyện của Maria

Một trong những thách thức đối với mục vụ thanh niên là chỉ có một nhóm thanh thiếu niên được chọn sẽ đến giáo xứ của bạn, vì vậy bạn cần phải đến nơi mà người trẻ đang ở.

Ontario, Canada

Maria là một người lãnh đạo giới trẻ ở giáo xứ Patrick ở Ontario, Canada. Cô quyết định tổ chức Alpha bằng cách sử dụng Loạt Phim Alpha Giới Trẻ với học sinh sinh viên tại trường Công giáo địa phương trong vùng. Hãy xem câu chuyện của cô để biết sức ảnh hưởng của điều này trên các thanh thiếu niên trong giáo xứ của cô.

 

I'm ready to run Alpha

Get Started

Find out more about Alpha

Learn more