Giám mục Xavier Novell

Giám mục Xavier Novell

"Gần đây các Cha Xứ đã mời chúng tôi đi ra và mang tin mừng của Phúc Âm đến cho ...

Câu chuyện của Maria

Câu chuyện của Maria

"Một trong những thách thức đối với mục vụ thanh niên là chỉ có một nhóm thanh ...

Câu chuyện của Pablo

Câu chuyện của Pablo

"Đó là lý do tại sao tôi tổ chức Alpha, để tạo ra một không gian để mọi người ...

Câu chuyện của Will

Câu chuyện của Will

"Khải tượng của chúng tôi là môn đồ hóa một số người vì cớ nhiều người."

Kế hoạch Game

Kế hoạch Game

"Tại Alpha, mọi người nghe về Phúc Âm theo một cách mới mẻ

I'm ready to run Alpha

Get Started

Find out more about Alpha

Learn more