Những câu chuyện Alpha thực tế trong Hội thánh

Những câu chuyện Alpha thực tế trong Hội thánh

Alpha được tiến hành trong tất cả các bối cảnh trên khắp thế giới. Sau đây, những vị Mục sư thâm niên sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ về Alpha trong trong những bối cảnh đặc thù và ảnh hưởng của Alpha trên nền văn hóa hội thánh. 

Bạn sẽ chỉ đánh diêm một lần thôi sao?

Want to find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more