Justin Welby

Justin Welby

“Tôi có cả tá những câu hỏi. Chủ yếu là liệu tôi có phải trở nên tẻ nhạt và từ bỏ tất cả ...

Khóa Alpha “ảo”

Khóa Alpha “ảo”

“Trọng tâm của Alpha là về tình yêu thương mọi người và giúp họ gặp gỡ Chúa Giê-xu.”

Want to find an Alpha near you

Try Alpha

Find out more about Alpha

Learn more